Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepassing

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het feit van zijn bestelling. Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de koper.

Leveringen en transport

Alle risico’s van verzending zijn voor rekening van de koper.

Verpakking

De verpakkingen blijven het eigendom van onze firma en worden enkel ten titel van waarborg aangerekend. Zij moeten ons in goede staat terugbezorgd worden, voorzien van onze etiketten en merken en mogen zeker geen ander product bevat hebben dan deze waarvoor zij aangerekend werden. Kosten voor eventuele reiniging ten laste van de koper.

Garanties en klachten

Om in aanmerking te komen moet elke klacht wegens gebreken, ons betekend worden binnen de 5 dagen van de ter beschikkingstelling. Geen enkel garantie wordt gegeven voor:

  • Zichtbare gebreken wanneer de koopwaar bewerkt of verwerkt werd.
  • Verborgen gebreken als de aangegeven gebruiksaanwijzing niet gevolgd of de goederen niet vakkundig behandeld werden.
  • Avary of manco wordt slechts aanvaard na protest op het ogenblik van ontvangst der goederen.

Facturatie – betaling

Onze rekeningen zijn betaalbaar contant te Oostende. Eventuele geschillen worden onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Oostende. Voor de zaken onderworpen aan de bevoegdheid van de vrederechter is gerechtelijk kanton Oostende bevoegd. Bij gebreke van betaling dezer rekening worden de bedragen verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20% op het openstaand bedrag, met een minimum van 25 euro verschuldigd voor buitengerechtelijke kosten. Deze schadevergoeding dient betaald te worden naast het overige netto factuurbedrag. Verwijlintresten belopen 15% per jaar. Het uitblijven van betaling op de vervaldag laat ons toe de onmiddellijke betaling van de schadevergoeding op te eisen. Deze eventualiteit laat ons toe de uitvoering van onze verbintenissen te schorsen of te verzaken.

Wetgeving

De Belgische wetgeving is van toepassing voor al onze verrichtingen.

Eigendomsvoorbehoudsclausule

Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding niet is geschied. De koper is van rechtswege in gebreke wanneer de contractuele voorwaarden hiertoe zijn vervuld zodat een aanmaning niet nodig is. De koper zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen. Ingeval de koper de goederen herverkoopt, cedeert hij aan de verkoper ten titel van pand, van nu af aan, alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop. Ingeval van revindicatie zal een forfaitaire vergoeding ten belope van 30% van de verkoopprijs verschuldigd zijn. De door de verkoper betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de verliezen bij wederverkoop door de verkoper verworven ter vergoeding van de verliezen bij wederverkoop door de verkoper.