loader image

Algemene Voorwaarden

Inleiding

De Algemene Voorwaarden geschreven op deze webpagina zullen uw gebruik van onze website, websitenaam toegankelijk op dekuyperproducts.com, beheren.

Deze Voorwaarden zullen volledig worden toegepast en van invloed zijn op uw gebruik van deze website. Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met alle voorwaarden en condities die hier zijn geschreven. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze standaardvoorwaarden van de website.

Minderjarigen of mensen onder de 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit, zijn Dekuyper Products en/of haar licentiegevers volgens deze Voorwaarden eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen die deze website bevat.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • het publiceren van websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van websitemateriaal;
  • het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van websitemateriaal;
  • het gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op een manier die de toegang tot deze website voor de gebruiker beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • het uitvoeren van datamining, dataverzameling, gegevensextractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • het gebruik van deze website voor enige vorm van reclame of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn voor u beperkt toegankelijk en Dekuyper Products kan de toegang tot bepaalde delen van deze website te allen tijde en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en u dient deze ook vertrouwelijk te behandelen.

Uw inhoud

In deze Algemene Voorwaarden van de Website wordt onder “Uw Content” verstaan: alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u Dekuyper Products een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om het te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. Dekuyper Products behoudt zich het recht voor om uw inhoud te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd “zoals het is”, met alle fouten, en Dekuyper Products geeft geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Ook mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal Dekuyper Products, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid onder contract staat. Dekuyper Products, met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en medewerkers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

Schadeloosstelling

U vrijwaart hierbij Dekuyper Products in de volle omvang van en tegen enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw inbreuk op een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder dat dit gevolgen heeft voor de overige bepalingen in deze Voorwaarden.

Wijziging van de Voorwaarden

Het is Dekuyper Products toegestaan deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig herziet.

Toewijzing

Het is Dekuyper Products toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden zonder enige kennisgeving. Het is echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Dekuyper Products en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht & jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat van het Land, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in het Land voor het oplossen van eventuele geschillen.